LEVERINGSVOORWAARDEN

Inhoud 

Art. 1: Definities 

Art. 2: Toepasselijkheid 

Art. 3: Betalingen 

Art. 4: Annulering of ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever of opdrachtnemer

Art. 5: Klachten 

Art. 6: Geheimhouding 

Art. 7: Eigendomsvoorbehoud 

Art. 8: Intellectuele eigendom 

Art. 9: Aansprakelijkheid 

Art. 10: Verbod overname personeel 

Art. 11: Slotbepaling 

Art. 12: Geschillen 

 

Artikel 1 Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a.  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en/of goederen; 

b.  Opdrachtnemer: TWinburgering. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever. 

2.2. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte dan wel de conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt. 

2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 

2.4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

 

Artikel 3 Betalingen 

3.1. De overeengekomen prijs is zonder BTW, tenzij anders overeengekomen is. 

3.2. Indien niet anders overeengekomen is,  blijft de vergoeding gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. Indien wijziging van het BTW-tarief plaatsvindt wordt deze doorberekend. 

3.3. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder dat korting, verrekening of schuldcompensatie is toegestaan. 

3.4. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen. 

3.5. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met eventuele BTW en de wettelijke rente. 

3.6. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en/of goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. 

3.7. In geval van (dreiging van) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtgever het recht van toepassing van het bepaalde in 3.4 tot en met 3.6. Bij overlijden van opdrachtgever heeft opdrachtnemer dezelfde rechten. 

 

Artikel 4 Annulering of ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever of opdrachtnemer

Door opdrachtgever = natuurlijke persoon

4.1. Voor opdrachten waarbij opdrachtgever een natuurlijke persoon is  die zich rechtstreeks voor een cursus aanmeldt bij TWiNburgering geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van  aanmelding. Binnen die tijd kan hij/zij de cursus kosteloos annuleren. Daarna is kosteloze annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald, tenzij opdrachtnemer anders beslist.

 

Door opdrachtgever = rechtspersoon

4.2. Voor opdrachten, waarbij opdrachtgever een rechtspersoon is en cursisten via een gemeente,  uitkeringsinstantie of bedrijf worden aangemeld geldt dat annulering van de overeenkomst door opdrachtgever uitsluitend kan geschieden onder opgaaf van redenen. 

4.3. Geschiedt annulering door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

4.4. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en/of goederen (cursus/traject) door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

4.5. Indien de aangemelde cursist wegens overmacht niet volgens afspraak deelneemt aan een overeengekomen groepstraject dan zal opdrachtnemer - afhankelijk van de redenen en omstandigheden - de cursist de mogelijkheid bieden om op een later moment  alsnog aan een soortgelijk groepstraject deel te nemen.

 

Door opdrachtnemer

4.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren indien het minimum aantal aanmeldingen voor een cursus of training niet wordt bereikt. Zij zal dit onverwijld schriftelijk mededelen aan opdrachtgever. Eventueel reeds gedane betalingen zullen dan worden gerestitueerd.

4.7. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van opdrachtnemer (denk aan staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen) is zij, zolang de overmachtssituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.  

 

4.8. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is. Opdrachtgever is verplicht de eventueel reeds geleverde diensten en/of goederen te betalen. 


Artikel 5 Klachten 

5.1. Opdrachtgever kan over de wijze waarop opdrachtnemer zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen, een klacht indienen bij TWinburgering. Voor de behandeling van klachten geldt de Klachtenregeling van TWinburgering. 

5.2. Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand. 

 

Artikel 6 Geheimhouding 

6.1. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. 

6.2. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op. 

6.3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht. 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is derhalve niet bevoegd het geleverde aan derden uit te lenen, in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. De opdrachtgever is verplicht het geleverde op eerste aanmaning van de opdrachtnemer af te geven. Zolang het geleverde eigendom is van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering hiervan op zijn kosten. 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

Tenzij anders overeengekomen, komen de rechten op intellectuele eigendom op het product, gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt in het kader van de overeenkomst, toe aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de nieuw verworven kennis en opgedane ervaringen door te geven aan door haarzelf aangewezen bedrijven en voor zelf geformuleerde doeleinden. Het is opdrachtgever niet toegestaan om door opdrachtnemer ontwikkelde producten en materialen te vermenigvuldigen, gebruiken voor trainingen en/of te koop aan te bieden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en/of goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen. 

9.2. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten of goederen, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer ingeschakelde personen, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten en/of goederen ingeschakelde personen. 

 

9.3. Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen. 

9.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. 

9.5. Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som, zoals is opgenomen in de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TWinburgering. 

 

Artikel 10 Verbod overname personeel 

De opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden nadat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd geen medewerkers van TWinburgering in dienst nemen dan wel hen anders dan in de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze bij diens activiteiten betrekken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) per overtreding, onverminderd het recht van TWinburgering op volledige schadevergoeding voor zover deze het genoemde bedrag mocht overstijgen. 

 

Artikel 11 Slotbepaling 

11.1. Indien een of meer delen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. 

11.2. Aan de titels van de artikelen kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Deze gelden uitsluitend voor de leesbaarheid. 

 

Artikel 12 Geschillen 

12.1 .Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. 

12.2. Voor geschillen, anders dan klachten genoemd onder artikel  5, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement Amsterdam. 


 

Vs. 2018