VOOR GEMEENTEN

TWiNburgering is een in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd opleidingsbedrijf en voldoet aan de daarvoor vastgestelde kwaliteitseisen. Verder is zij op basis van deze registratie vrijgesteld van BTW. TWiNburgering biedt trainingen, leertrajecten en  voorzieningen aan voor nieuwkomers/statushouders op verzoek van gemeenten, bedrijven en geïnteresseerde kandidaten. Altijd in overleg en op maat. 

AANBOD 

 

Het 2T-Traject of Toekomsttraject 

Dit zijn 2 vergelijkbare producten, waarvan het 2T-Traject gefinancierd wordt vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsbevolking) en het Toekomsttraject door gemeenten / UWV. Een ander verschil is dat het Toekomsttraject meer op maat kan worden aangeboden (vraaggericht m.b.t. leerdoelen, tijdsduur en  doelgroep).

Bij beide trajecten wordt er gedurende 2 dagdelen per week in een groep lesgegeven aan 10-16 deelnemers om:

 • de taalvaardigheid te verbeteren

 • sociale vaardigheden te ontwikkelen

 • meer kennis te verkrijgen over opleidingen, beroepen en werken in Nederland

 • een goede keuze te maken voor een opleiding of werk (haalbaar, passend, duurzaam)

 • een stappenplan te maken en uit te voeren naar een activiteit, een taalstage of (betaald) werk

Iedereen gaat werken aan een Toekomstplan en de uitvoering daarvan. Na afloop gaat de deelnemer hiermee door en ontvangt een Certificaat van deelname bij voldoende aanwezigheid en prestaties. De klantmanager ontvangt een rapportage en advies.


 

De Taalstage  

Een individueel maatwerkproduct dat wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden uit andere culturen om:

 • kennis te maken met de werkcultuur in Nederland en een bepaalde branche

 • de taalvaardigheid (binnen deze werkomgeving) te verbeteren: taal op de werkvloer,  taalhandelingen

 • het isolement van de stagiaire te doorbreken

 • vaardigheden te ontwikkelen en eigen kwaliteiten te ontdekken 

 • na afloop van de stage een vervolgstap te zetten naar een opleiding of betaald werk

Een taalstage is bedoeld voor mensen op A1-A2-B1 niveau en duurt over het algemeen 3-6 maanden.

Het aantal te werken uren per week is in overleg. Er wordt een stageovereenkomst opgesteld met Voorwaarden bij een stageovereenkomstNa afloop ontvangt de stagiaire een referentie of certificaat om te gebruiken bij een sollicitatie of voor een opleiding.


Interculturele Coaching en Taal op de Werkvloer

Maatwerkproduct voor uitkeringsgerechtigden uit andere culturen, die (op proef) in dienst worden genomen bij een bedrijf. De inzet is erop gericht van deze ‘plaatsing’ een duurzaam succes te maken, zowel voor werknemer als  werkgever. Interculturele Coaching in combinatie met Taal op de Werkvloer betekent concreet: het coachen op houding en gedrag  en interne communicatie binnen het bedrijf en het analyseren en oefenen van vaktaal en taalhandelingen.

Na aanmelding van de kandidaat stelt TWiNburgering in een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen de (leer)doelstellingen vast en stelt een contract op.  Hierin worden o.a. opgenomen:

 • Leerdoelen/ te ontwikkelen competenties

 • Taken/ opdrachten 

 • Wijze van evaluatie

Elk coaching-traject wordt op maat gemaakt in overleg met de gemeente en duurt 2-6 maanden.

 

Participatieverklaringstrajecten

Workshops voor nieuwe statushouders waarin informatie wordt gegeven over de Nederlandse economie, onze grondwet, de rechtstaat en ons sociale stelsel. 

Wat zijn de kernwaarden van Nederland? Wat wordt van je verwacht? Welke kansen en mogelijkheden zijn er? Wat kun jij doen? De nadruk ligt op daadwerkelijke participatie binnen de eigen gemeente. De workshops bieden een uitstekende en onmisbare voorbereiding op de verplichte ondertekening van de Participatieverklaring.

 

Een Toekomst voor Eritreeërs

Met een deel van de Eritrese statushouders in ons land gaat het niet goed. Ze komen uit een land waarin ze hun leven lang moesten luisteren naar hun ouders, hun docenten en/of de overheid. Ze hebben niet geleerd om met vrijheden of eigen keuzes om te gaan omdat ze die niet hadden. De westerse cultuur waarin ze terecht gekomen zijn is voor hun onbekend en beangstigend. Ze vertrouwen vooral de overheid en vaak ook hun eigen landgenoten niet, waardoor ze in een isolement terecht dreigen te komen. Dit levert veel stress op, waardoor de integratie verder wordt bemoeilijkt en er voor deze groep, die niet terug kan, grote problemen dreigen. Zowel voor henzelf, als voor hun kinderen. Maar ook maatschappelijk.

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van deze problematiek heeft TWiNburgering het product ‘Een toekomst voor Eritreeërs’ ontwikkeld in samenwerking met Amy, zelf afkomstig uit Eritrea maar al heel lang woonachtig in Nederland. Dit traject van 4 interactieve bijeenkomsten kan in overleg op maat worden gemaakt en vindt bij voorkeur plaats in afstemming met andere partijen (Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties) voor ondersteuning en borging. Na afloop van het traject is er bij de deelnemers een basis gelegd voor meer vertrouwen, actieve participatie en eigen verantwoordelijkheid in onze samenleving.

 

Informatiedag(deel) bij een bedrijf/ bedrijfstak

Voor bijstandsgerechtigden uit andere culturen met gebrek aan informatie over:

 • Hoe ziet het bedrijf er van binnen uit (ook achter de binnendeuren) ?

 • Wat houdt werken in de betreffende branche in: doelstellingen ?

 • Welke functies en kansrijke vacatures zijn er binnen het bedrijf?

 • Welke opleidingen en/of kwaliteiten heb je nodig voor de functies?

 • Wat zijn (gemiddelde) salarissen per functie? Welke secundaire arbeidsvoorwaarden?

 • Wat zijn de werktijden?

 • Wat is leuk/ wat is minder leuk?

 • Waar moet je verder rekening mee houden?

Informatiemarkt Voorzieningen en Bedrijven

Op verzoek van een gemeente kan TWiNburgering een informatiemarkt organiseren om het lokale aanbod aan voorzieningen en bedrijven met mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigde nieuwkomers en laaggeletterden te presenteren. Door onze speciale aanpak, ons taalgebruik en de aanwezigheid van tolken zorgen wij ervoor dat de aangemelde deelnemers met begrijpelijke informatie én liefst een aanmelding of inschrijving naar huis gaan.